call center

หลักสูตร Joomla Extension Development

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสอนให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา Joomla! 2.5 Component แบบ Model-View-Controller (MVC) ทำความเข้าใจกับการใช้งาน Joomla! Libraries ต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนา Joomla! Component ใช้งานเองได้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ Web Developer ที่ต้องการสร้าง Joomla Extensions ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,นักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการจะทำโปรเจคด้วย Joomla, หรือบริษัทที่กำลังสนใจพัฒนา Web Application เพื่อนำไปขายที่ http://extensions.joomla.org/

เนื้อหาสำหรับหลักสูตร Joomla  Extension Development (Joomla 2.5)

 • การทำงานของ Joomla! และ Event ต่างๆ
 • MVC คืออะไร
 • ขั้นตอนการพัฒนา Joomla! Component
 • โครงสร้าง Directory ของ Component แบบ MVC
 • การตั้งชื่อ Class ของ Joomla! แบบ MVC
 • การสร้าง Package สำหรับเริ่มต้นพัฒนา Component
 • การพัฒนาด้าน Backend
 • การใช้งาน Master Controller และ JController
 • การใช้งาน View แบบแสดงรายการ
 • การใช้งาน Model เพื่อแสดงรายการ
 • การเพิ่ม Toolbar ให้กับ View
 • การแบ่งหน้า (Pagination)
 • การเพิ่มการค้นหาใน View (Search and Filter)
 • การเรียงลำดับรายการ (Sorting)
 • การทำฟอร์มสำหรับการเพิ่ม และ แก้ไขรายการ (Add and Edit)
 • การใช้งาน JTable และ JDatabase
 • การใช้งาน Component Configuration อย่างง่าย
 • การพัฒนาด้าน Frontend ความเหมือนและความแตกต่างจาก Backend End
 • การซ่อน View และ Layout จากรายการสร้าง Menu 
 • การตั้งชื่อ View
 • การแปลภาษาสำหรับ Component
 • ข้อควรระวังในการพัฒนา Component และความปลอดภัย
 • มีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกบ้าง (Next Step Learning)

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีความคุ้นเคยในการจัดการเวบไซต์ Joomla 2.5 และต้องรู้จัก Component, Module และ Plugin ว่าใช้งานอย่างไร
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรม PHP เชิงวัตถุ
 • หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรขั้นสูง ดังนั้นให้นักเรียนผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานภาษา PHP และ SQL มาด้วย

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Joomla 2.5 พร้อมใช้งานแบบ localhos มาแล้ว
 • โปรแกรมสำหรับแก้ไข Code แนะนำ PHPDesigner

สิ่งที่จะได้จากหลักสูตรนี้

 • เข้าใจในความรู้พื้นฐานของการพัฒนา Extension สำหรับ Joomla
 • เข้าใจในโครงสร้างต่างๆของ Joomla และ Extension ทำให้ผู้เข้าเรียนสามารถที่จะดัดแปลง แก้ไข Joomla Extension ตัวอื่นๆเพื่อต่อยอดได้ด้วย

วิทยากร
อาจารย์ ประสิทธิ์ เก็บทรัพย์ (Senior IT Manager)
 - การศึกษา ป.โท ทางด้าน Telecommunications จาก AIT
 - เริ่มต้นใช้งานและพัฒนา Joomla! Extension ตั้งแต่ Joomla! 1.0
 - ประสบการในการพัฒนา Joomla! 1.5,1.7,2.5 Extensions มามากกว่า 30 ตัว
 - ประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 - สมาชิก Joomla Bug Squad และผู้พัฒนา JONGman Extension
 - อาจารย์ ประสิทธิ์ (Prasit Gebsaap) อยู่ในทีม Joomla 1.6 Code Contributors http://www.joomla.org/16/credits.html

ต้วอย่างหน้าจอ Extension JONGman ของอาจารย์ ประสิทธิ์

admin_panel
group_manager
reservation_scr...
resource_manage...
schedule_manage...
screen_1_update

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าอบรม

 5,671 บาท (ราคารวม Vat 7%)

หมายเหตุ
รับอบรม รอบละ 8 ท่านเท่านั้น
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแ้ล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมมาที่ 0 2462 5593 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

ราคานี้รวม :

 • บริการอาหารกลางวัน
 • Coffee Break
 • Slide Handout + ตัวอย่าง Source Code
 • Joomla e-Book

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท
ชื่อบัญชี: บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

เลขที่บัญชี : 035-2-05877-9

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันที่เปิดอบรม
- หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกส์หลักฐานการชำระเงินมาที่  0 2462 5593 หรือ Scan แล้วส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าอบรม

 • ใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ทำผลงานมาส่ง
 • Hosting และ Domain จาก i-CreativeWeb.com ในราคาพิเศษ
 • สำหรับนักเรียนเก่าสามารถรับส่วนลด 5% ในการสมัครเรียนคอร์สอื่นๆ

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าอบรม 

 • การชำระเงิน :  ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม
 • กรณีต้องการยกเลิก : ผู้เข้าอบรมมีมีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการอบรม หลังจากที่ได้ชำระค่าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน 
      -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 7 วัน จะได้รับคืนค่าอบรม 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
      -  หากแจ้งยกเลิกในวันอบรมหรือหลังวันอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม 
 • กรณีไม่สามารถเข้าอบรม
      -  หากเข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันดังกล่าวได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรแจ้ง ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
      -  ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนวันอบรมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์  และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

หมายเหตุ :

        -  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกวันอบรม หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 4 คน ผู้เข้าอบรมสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หากไม่สามารถมาอบรมในครั้งถัดไปได้ (ทางบริษัทจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 3 วันทำการ)  
        -  ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ Notebook มาใช้ในการอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยกุต์ใช้งานต่อ หรือถ้าต้องการให้ทางเราจัดหาให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 300 บาท/1 เครื่อง
        - หากต้องการให้ทางเราหาที่พักให้กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าฝ่ายฝึกอบรมก่อนล่วงหน้าวันอบรม


แถมพรีคู่มือสรุปการพัฒนา Joomla Extensions (Support 2.5)

ทำเว็บ joomla 2.5,เรียน joomla 2.5,สอน joomla 2.5,อบรม joomla 3.0,สอนทำ joomla extensions,สอนสร้าง joomla extensions,เขียนเว็บแอบพลิเคชั่น joomla,การพัฒนา extension,joomla extension development,course joomla extension development,model-view-controller (mvc),mvc,พัฒนา joomla extension,สอนพัฒนา joomla extension,เรียนพัฒนา joomla extension,ทำ joomla extension,สร้าง joomla extension,joomla extensions,พัฒนา joomla components,อบรม joomla,อบรม joomla 2556,joomla template,joomla flash,อบรมคอมพิวเตอร์,training joomla,joomla training,การใช้ joomla,คู่มือ joomla,โปรแกรม joomla,การใช้งาน joomla,เว็บไซต์ joomla,วิธีใช้ joomla,สร้างเว็บ joomla,ทําเว็บ joomla

Copyright © 2012 AT Creative Solutions Co.,Ltd All rights reserved. Design by i-creativeweb.com
เรียนทำเว็บไซต์ จูมล่า คอร์สอบรม joomla หลักสูตรสมบูรณ์แบบ สอน joomla เน้นใช้งานได้จริง เรียน joomla เข้าใจง่าย โดยผู้สอนมืออาชีพ

Google+ : My Profile

↑ Top